Financial Technologies – Open Banking

API ngân hàng mở – nó thực sự là gì?

 • Nó cung cấp cho chúng tôi một đường dây liên lạc với các ứng dụng, cơ sở dữ liệu và thiết bị, cho phép tổng hợp và xây dựng / cung cấp các dịch vụ ngân hàng phù hợp cho khách hàng.
 • Nó hỗ trợ đổi mới ngân hàng và cải thiện cung cấp kỹ thuật số thông qua một hệ sinh thái ứng dụng và dịch vụ bên ngoài
 • Nó mở rộng cung cấp sản phẩm với khách hàng mới và tăng doanh thu từ các hoạt động ngân hàng, mở rộng phạm vi tiếp cận với khách hàng sử dụng API

Cơ hội chỉ thị PSD2

Trong chỉ thị PSD2 có hai loại Nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba (TPP) không duy trì tài khoản của khách hàng: nhà cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh toán (PISP) và nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản (AISP).

PISP sẽ đảm nhận việc bắt đầu thanh toán từ tài khoản của khách hàng và AISP sẽ cung cấp dịch vụ tổng hợp tài khoản. Nhờ PSD2, các ngân hàng sẽ cung cấp quyền truy cập vào tài khoản của khách hàng với sự cho phép của họ đối với PISP và AISP.

 • Cho phép từ chức dịch vụ thanh toán trung gian
 • Giảm chi phí chuyển khoản ngân hàng
 • Truy cập vào dữ liệu từ tài khoản ngân hàng của khách hàng
 • Khả năng cá nhân hóa các dịch vụ dựa trên chi tiêu của khách hàng
 • Các mô hình tính điểm mới
 • Khả năng tạo hồ sơ cho khách hàng

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

  Celem projektu jest promocja marki UnifiedAPI na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu "Polskie Mosty Technologiczne".

  Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
  Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  Oś priorytetowa nr 3 - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku rynku Wietnamskim

  Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

  • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji
  • Przychody ze sprzedaży produktów (usług/technologii) na eksport